• ArabicEnglishGermanPersian
  • | ورود اعضا
  • | ثبت نام رایگان

زنگ درس :پاسخ به 19 سوال متداول در صنعت چاپ

1-‌ ‌ تفاوت‌ سيستم‌ افست‌ خشك‌‌(waterless) با‌ افست‌ معمولي‌‌ چيست؟

در‌ چاپ‌ افست‌ خشك‌ از‌ پليت‌ تختي‌ استفاده‌ مي‌شود‌ كه‌ قادر‌ است‌ تفاوت‌ بين‌ قسمت‌هاي‌ تصويردار‌ و‌ بدون‌ تصوير‌ را‌ بدون‌ وجود‌ آب‌ تشخيص‌ دهد.‌ راز‌ اين‌ پليت‌ها‌ به‌ پوشش‌ سيليكوني‌ سطح‌ پليت‌ و‌ تغيير‌ شكل‌پذيري‌ مركب ‌‌‌(ink ‌rheology)  در‌ اين‌ نوع‌ چاپ‌ باز‌ مي‌گردد.‌ به‌ هنگام‌ ظهور‌ پليت‌ پوشش‌ سيليكوني‌ از‌ سطح‌ تصويردار‌ برداشته‌ شده،‌ در‌ حالي‌ كه‌ سيليكون‌ برروي‌ سطح‌ بدون‌ تصوير‌ باقي‌ مي‌ماند.‌ بدين‌ ترتيب‌ سطح‌ قسمت‌ تصويردار‌ به‌ خاطر‌ نبود‌ پوشش‌ سيليكوني‌ از‌ سطح‌ قسمت‌ بدون‌ تصوير‌ پايين‌ تر‌ مي‌آيد‌ و‌ همين‌ اختلاف‌ سطح‌ جزيي‌ براي‌ جذب‌ لايه‌ نازكي‌ از‌ مركب‌ كفايت‌ مي‌كند.‌ عدم‌ چسبندگي‌ مركب‌ به‌ سطح‌ سيليكوني‌ و‌ جذب‌ آن‌ به‌ سطح‌ بدون‌ سيليكون‌ به‌ اين‌ امر‌ كمك‌ مي‌كند.‌ در‌ اين‌ روش‌ ميزان‌ ويسكوزيته‌ مركب‌ بسيار‌ مهم‌ است،‌ بنابراين‌ براي‌ ثابت‌ نگهداشتن‌ آن‌ از‌ تعداد‌ زيادي‌ نورد‌ مركب‌ جهت‌ گرم‌ كردن‌ و‌ سرد‌ كردن‌ مركب‌ جهت‌ ثابت‌ نگاهداشتن‌ درجه‌ حرارت‌ آن‌ -‌ كه‌ خود‌ منجر‌ به‌ ثبات‌ ويسكوزيته‌ مي‌شود-‌ استفاده‌ مي‌گردد.

از‌ مزاياي‌ چاپ‌ افست‌ خشك‌ كاهش‌ باطله‌ در‌ زمان‌ شروع‌ چاپ،‌ چاقي‌ ترام‌ كمتر‌ و‌ رسيدن‌ به‌ رنگ‌هايي‌ با‌ درخشندگي‌‌ بالاتر‌(saturated ‌color)  است.‌ با‌ اين‌ حال‌ عدم‌ استفاده‌ از‌ آب‌ در‌ فرايند‌ چاپ‌ باعث‌ بالا‌ رفتن‌ دما‌ در‌ سيستم‌ مركب‌ مي‌شود.‌ اين‌ امر‌ سبب‌ پايين‌ آمدن‌ قدرت‌ چسبندگي‌ مولكولي‌ در‌ مركب‌ شده‌ و‌ در‌ نتيجه‌ مركب‌ به‌ طور‌ كامل‌ از‌ پليت‌ جدا‌ نمي‌شود‌ و‌ به‌ اصطلاح‌ مركب‌ به‌ بخش‌هاي‌ غير‌چاپي‌ نفوذ‌ مي‌كند‌‌.(scumming)  بنابراين‌ خنك‌ كردن‌ سيستم‌ مركب‌ دهي‌ و‌ پليت‌ براي‌ بدست‌ آوردن‌ نتيجه‌اي‌ مطلوب‌ بسيار‌ حياتي‌ است.‌ پوشش‌ سيليكوني‌ پليت‌هاي‌ افست‌ خشك‌ از‌ پليت‌هاي‌ معمولي‌ شكننده‌ و‌ حساس‌تر‌ است‌ و‌ ساده‌تر‌ آسيب‌ مي‌بيند.‌

2-‌ پليت‌ هاي‌ چاپ‌ افست‌ بر‌ چند‌ قسم‌ هستند؟

انواع‌ مختلفي‌ از‌ پليت‌هاي‌ افست‌ وجود‌ دارد‌ كه‌ در‌ انتخاب‌ هر‌ كدام‌ به‌ مواردي‌ نظير‌ هزينه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ براي‌ كار‌ چاپي‌ ،‌ قطع‌ كار،‌ تيراژ‌ كار،‌ نوع‌ كار،‌ كيفيت‌ مورد‌ نياز‌ و‌ وضعيت‌ عرضه‌ پليت‌ در‌ بازار‌ بايد‌ توجه‌ شود.‌ پليت‌هاي‌ افست‌ بر‌ اساس‌ دو‌ ويژگي‌ به‌ دسته‌هاي‌ كوچكتر‌ تقسيم‌ مي‌شود:‌ مواد‌ اوليه‌ مصرف‌ شده‌ در‌ پليت‌ها‌ و‌ روش‌ ايجاد‌ تصوير‌ بر‌ آنها.‌

3-‌ ‌ به‌ طور‌ معمول‌ جنس‌ پليت‌ هاي‌ افست‌ از‌ چيست‌ ؟‌

ورقه‌ آلومينيوم‌ زبر‌ اغلب‌ ماده‌ اوليه‌ مورد‌ استفاده‌ در‌ ساخت‌ پليت‌هاي‌ افست‌ قطع‌ متوسط‌ تا‌ بزرگ‌ است.‌ آلومينيوم‌ به‌ دليل‌ ويژگي‌هاي‌ مناسبي‌ كه‌ براي‌ چاپ‌ افست‌ دارد‌ و‌ آب‌ دوست‌ بودن‌ سطح‌ آن‌ براي‌ اين‌ كار‌ مورد‌ استفاده‌ قرار‌ مي‌گيرد.‌

 پليت‌هاي‌ آلومينيومي‌ براي‌ تيراژهاي‌ متوسط‌ تا‌ زياد‌ مناسب‌ بوده‌ و‌ تحت‌ شرايط‌ مطلوب‌ تا‌ تيراژ‌ بيش‌ از‌ يك‌ ميليون‌ را‌ به‌ ما‌ مي‌دهند.‌ در‌ بعضي‌ مصارف‌ ممكن‌ است‌ پليت‌ از‌ استيل‌ كه‌ با‌ لايه‌اي‌ نازك‌ از‌ مس‌ وكرم‌ آبكاري‌ شده‌ است‌ تشكيل‌ شده‌ باشد.‌ قسمت‌هاي‌ تصويردار‌ روي‌ اين‌ پليت‌‌ها‌ با‌ مس‌ و‌ قسمت‌هاي‌ بدون‌ تصوير‌ با‌ كرم‌ مشخص‌ مي‌شوند.‌ اين‌ نوع‌ پليت‌ها‌ براي‌ تيراژهاي‌ بالا‌ مناسب‌ بوده‌ اما‌ به‌ خاطر‌ بهاي‌ زياد‌ ،‌ چندان‌ مورد‌ استفاده‌ قرار‌ نمي‌گيرند،‌ خصوصا‌ اينكه‌ قابل‌ استفاده‌ در‌ سيستم‌ كامپيوتر‌ به‌ پليت‌ نيستند.‌

4-‌ پليت‌هاي‌ پلي‌استري(‌based ‌plates‌polyester) چه‌ استفاده‌ و‌ مزيت‌ هايي‌ دارند؟

ماشين‌هاي‌ افست‌ كوچك‌ اغلب‌ از‌ پليت‌هاي‌ كاغذي‌ يا‌ پلي‌ استري‌ استفاده‌ مي‌كنند.‌ اين‌ پليت‌ها‌ ارزان‌ بوده‌ اما‌ مناسب‌ تيراژهاي‌ بالا‌ نيستند‌ (در‌ حدود‌ 500‌ تا‌ 5000‌ با‌ پليت‌ كاغذي‌ و‌ 5000‌ تا‌ 25000‌ با‌ پليت‌هاي‌ پلي‌استري).‌ اين‌ پليت‌ها‌ در‌ بالانس‌ كردن‌ آب/‌‌‌مركب‌ ضعيف‌تر‌ از‌ پليت‌هاي‌ فلزي‌ هستند.‌ با‌ پليت‌هاي‌ كاغذي‌ به‌ كيفيت‌ محدودي‌ مي‌رسيم‌ كه‌ جهت‌ چاپ‌ متن‌ و‌ تصاوير‌ خطي‌ مناسب‌ است.‌ از‌ پليت‌هاي‌ پلي‌ استري‌ براي‌ چاپ‌ كارهاي‌ رنگي‌ با‌ ماشين‌هاي‌ كوچك‌ استفاده‌ شده‌ و‌ مصرف‌ وسيعي‌ براي‌ چاپ‌ كتب‌ تك‌ رنگ‌ با‌ ماشين‌هاي‌ سايز‌ متوسط‌ دارند.‌

5-‌ كپي‌ كردن‌ فيلم‌ روي‌ پليت‌ شامل‌ چه‌ مراحلي‌ است؟

مي‌توان‌ فيلم‌ را‌ به‌ صورت‌ نگاتيو‌ يا‌ پوزتيو‌ روي‌ زينك‌ كپي‌ كرد.‌ براي‌ اين‌ كار‌ مي‌توان‌ از‌ قيد‌ كپي‌ استفاده‌ كرد.‌ سمت‌ امولسيون‌ فيلم‌ در‌ حاليكه‌ در‌ تماس‌ با‌ سطح‌ پليت‌ است‌ تحت‌ تابش‌ نور‌ فرابنفش‌ قرار‌ مي‌گيرد.‌ با‌ تابش‌ نور‌ فرابنفش،‌ سطح‌ پليت‌ دست‌خوش‌ تغييري‌ فتوشيميايي‌

‌(photo-chemical) مي‌شود‌ كه‌ قابليت‌ انحلال‌ پوشش‌ سطح‌ آن‌ را‌ تحت‌ تاثير‌ قرار‌ مي‌دهد.‌ سپس‌ پليت‌ را‌ با‌ استفاده‌ از‌ ماشين‌ ظهور‌‌(developer)  ظاهر‌ مي‌كنند‌ و‌ بسته‌ به‌ اينكه‌ در‌ نوردهي‌ از‌ فيلم‌ نگاتيو‌ يا‌ پوزتيو‌ استفاده‌ شده‌ باشد‌ تصوير‌ روي‌ آن‌ ظاهر‌ مي‌شود.‌

6-‌ روش‌ كپي‌ كردن‌ انعكاسي‌ پليت‌ ‌(reflection ‌copy) به‌ چه‌ صورت‌ است؟

براي‌ تهيه‌ پليت‌ بدون‌ استفاده‌ از‌ فيلم،‌ از‌ دستگاه‌‌ ويژه‌اي‌ كه‌ دوربيني‌ مخصوص‌ با‌ فوكوس‌ ثابت‌ دارد‌ و‌ پليت‌هايي‌ با‌ پوشش‌ نقره‌ يا‌ حساس‌ به‌ نور‌ استفاده‌ مي‌شود.‌ كاربرد‌ اين‌ روش‌ ‌ در‌ تهيه‌ پليت‌هاي‌ كاغذي/‌ پلي‌استري‌ كوچك‌ چاپ‌ افست‌ و‌ پليت‌هاي‌ پلي‌استري‌ قطع‌ متوسط‌ براي‌ ماشين‌هاي‌ چاپ‌ كتاب‌ بوده‌ است‌ و‌ به‌ نوعي‌ شكل‌ اوليه‌ روش‌‌CTP  امروزي‌ محسوب‌ مي‌شود.

7-‌ ‌ سيستم‌‌CTP  چه‌ مزايا‌ و‌ چه‌ معايبي‌ دارد؟

تجربه‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌‌CTP  علاوه‌ بر‌ كاهش‌ مراحل‌ توليد‌ در‌ بخش‌ پيش‌ از‌ چاپ،‌ در‌ قسمت‌ چاپ‌ نيز‌ مزاياي‌ بسياري‌ را‌ براي‌ كاربران‌ به‌ همراه‌ دارد.‌ كيفيت‌ پليتي‌ كه‌ از‌ اين‌ طريق‌ به‌ دست‌ مي‌آيد‌ بسيار‌ بالا‌ است‌ و‌ با‌ پليت‌هايي‌ كه‌ به‌ روش‌ معمولي‌ تهيه‌ مي‌شوند‌ قابل‌ مقايسه‌ نيست.‌ به‌ علاوه‌ پليت‌ها‌ به‌ دليل‌ وجود‌ ذرات‌ گرد‌ و‌ غبار‌ آسيب‌ نمي‌بينند.‌ آگاهي‌ از‌ اينكه‌ پليت‌ها‌ صحيح‌ و‌ سالم‌ با‌ رجيستر‌ دقيق‌ وارد‌ ماشين‌ چاپ‌ مي‌شوند‌ زمان‌ و‌ ميزان‌ باطله‌ را‌ در‌ قسمت‌ آماده‌سازي‌ كاهش‌ مي‌دهد‌ و‌ سبب‌ بالا‌ رفتن‌ توليد‌ مي‌شود.‌

پليت‌هايي‌ كه‌ در‌ اين‌ روش‌ مورد‌ استفاده‌ قرار‌ مي‌گيرند‌ به‌ روش‌ ليتوگرافي‌ سنتي‌ قابل‌ استفاده‌ نيستند،‌ از‌ پليت‌هاي‌ معمولي‌ گرانتر‌ و‌ نيازمند‌ تكنيك‌هاي‌ خاص‌ كاليبراسيون‌ و‌ ظهور‌ هستند.‌ با‌ اين‌ حال‌ مزاياي‌ اين‌ پليت‌ها‌ همچنان‌ بر‌ معايب‌ آن‌ غلبه‌ مي‌كند.‌

8-‌ ‌ سيستم‌ آب‌ رساني‌ ‌‌(dampening   system) به‌ چه‌ دليل‌ در‌ ماشين‌ افست‌ وجود‌ دارد‌ و‌ وظيفه‌ آن‌ چيست؟

سيستم‌ آب‌ رساني‌ مقدار‌ كنترل‌ شده‌اي‌ آب‌ را‌ به‌ پليت‌ مي‌رساند.‌ در‌ ماشين‌هايي‌ كه‌ سيستم‌‌ آب‌ رساني‌ با‌ سيستم‌ مركب‌ دهي‌ به‌ طور‌ يكپارچه‌ عمل‌ مي‌كند،‌ سريع‌تر‌ به‌ بالانس‌ آب‌ و‌ مركب‌ رسيده‌ و‌ تعداد‌ ورق‌هاي‌ باطله‌ در‌ ابتداي‌ چاپ‌ كاهش‌ داده‌ مي‌شود.‌

در‌ انواع‌ ديگر‌ برج‌هاي‌ آب‌رساني،‌ از‌ برس‌هاي‌ چرخشي‌(rotary ‌brush) با‌ تيغه‌هاي‌ متحرك‌‌‌(flicker ‌blade)  استفاده‌ شده‌ و‌ يا‌ محلول‌ آب‌ افست‌ به‌ سيستم‌ پاشيده‌ مي‌شود.‌ ‌ تمامي‌ اين‌ سيستم‌ها‌ جهت‌ رساندن‌ لايه‌ نازك‌ و‌ كنترل‌ شده‌اي‌ از‌ آب‌ به‌ پليت‌ طراحي‌ شده‌اند.‌

9-‌ محلول‌ آب‌ افست‌‌(fountain ‌solution)  چيست؟

محلولي‌ است‌ از‌ آب‌ و‌ مواد‌ افزودني‌ تا‌ از‌ رسيدن‌ مركب‌ به‌ نواحي‌ بدون‌ تصوير‌ پليت‌ جلوگيري‌ كند.‌ استفاده‌ از‌ آب‌ بدون‌ مواد‌ معدني‌ و‌ ديونيزه‌ شده‌ به‌ كار‌ كمك‌ مي‌كند.

10-‌ چه‌ عواملي‌ تعيين‌ كننده‌ افزودني‌هاي‌ محلول‌ آب‌ افست‌ هستند؟

خصوصيت‌ شيميايي‌ افزودني‌هاي‌ محلول‌ افست‌ به‌ عوامل‌ مختلف‌ و‌ از‌ جمله‌ موارد‌ زير‌ بستگي‌ دارند.‌

‌-‌ نوع‌ سيستم‌ مرطوب‌ كننده‌

‌-‌ خصوصيت‌ آبي‌ كه‌ مورد‌ استفاده‌ قرار‌ مي‌گيرد

‌-‌ نوع‌ مركب‌

11-‌ مشكل‌ ردپاي‌ مركب‌‌(ink ‌tracking)  از‌ كجا‌ ناشي‌ مي‌شود‌ و‌ چه‌ راه‌ حلي‌ دارد؟

مقدار‌ لايه‌ مركب‌ براي‌ چاپ‌ تصاوير‌ مختلف‌ بايد‌ متفاوت‌ باشد‌ تا‌ تصوير‌ چاپ‌ شده‌ كاملا‌ مشابه‌ نمونه‌ تاييد‌ شده‌ شود.‌ وقتي‌ كه‌ سطح‌ تصويري‌ با‌ پوشش‌ بالاي‌ مركب‌

‌‌(heavy ‌image ‌coverage)  در‌ فرم‌ چاپي‌ در‌ راستاي‌ تصويري‌ با‌ پوشش‌ نازكتر‌ مركب‌ قرار‌ مي‌گيرد ‌‌(light ‌coverage)،‌ چنين‌ مشكلي‌ بروز‌ مي‌كند.‌ بهترين‌ راه‌ حل‌ آن‌ است‌ كه‌ تصاوير‌ بسيار‌ تيره‌ و‌ بسيار‌ روشن‌ در‌ فرم‌ چاپي‌ زير‌ هم‌ قرار‌ نگيرند.

12‌- سيستم‌ لاستيك‌ به‌ لاستيك‌ ‌(blanket-to-blanket) چه‌ ساختاري‌ دارد؟

ممكن‌ است‌ كه‌ شماي‌ كلي‌ برج‌هاي‌ چاپ‌ افست‌ رول‌ هم‌ مانند‌ افست‌ ورقي‌ از‌ سيلندر‌ پليت،‌ سيلندر‌ چاپ‌ و‌ سيلندر‌ لاستيك‌ تشكيل‌ شده‌ باشد؛‌ اما‌ از‌ آنجا‌ كه‌ بيشتر‌ اين‌ ماشين‌ها‌ براي‌ چاپ‌ دو‌ روي‌ كاغذ‌ استفاده‌ مي‌شوند‌ برج‌هاي‌ چاپ‌ داراي‌ سيستم‌ دو‌رو‌زن‌ لاستيك‌ به‌ لاستيك‌ هستند.‌ سيلندرهاي‌ لاستيك‌ به‌ لاستيك‌ يا‌ به‌ صورت‌ طاقي‌ شكل‌ آرايش‌ داده‌ مي‌شوند‌ كه‌ كاغذ‌ به‌ صورت‌ عمودي‌ از‌ ميان‌ آنها‌ عبور‌ مي‌كند‌ ويا‌ به‌ صورت‌ عمودي‌ آرايش‌ دارند‌ كه‌ در‌ اين‌ حالت‌ كاغذ‌ به‌ صورت‌ افقي‌ از‌ ميانشان‌ مي‌گذرد.‌ اين‌ سيستم‌ از‌ دو‌ سيلندر‌ پليت‌ و‌ دو‌ سيلندر‌ لاستيك‌ تشكيل‌ مي‌شود،‌ به‌ طوري‌ كه‌ هر‌ سيلندر‌ لاستيك‌ با‌ يك‌ سيلندر‌ پليت‌ و‌ سيلندر‌ لاستيك‌ ديگر‌ درتماس‌ است،‌ كاغذ‌ از‌ ميان‌ دو‌ سيلندر‌ لاستيك‌ عبور‌ مي‌كند‌ و‌ دو‌ طرفش‌ چاپ‌ مي‌شود،‌ هر‌ سيلندر‌ لاستيك‌ نقش‌ سيلندر‌ فشار‌ لاستيك‌ ديگر‌ را‌ دارد.‌

13-‌ ‌ ماشين‌هاي‌ چاپ‌ روزنامه‌ بر‌ چه‌ اساسي‌ و‌ چگونه‌ كار‌ مي‌كنند؟

يك‌ ماشين‌ چاپ‌ روزنامه‌ از‌ تعداد‌ي‌ برج‌هاي‌ چاپ‌ لاستيك‌ به‌ لاستيك‌ ساخته‌ شده‌ است‌ تا‌ بتواند‌ حداكثر‌ تعداد‌ صفحات‌ تك‌ رنگ‌ يا‌ چند‌ رنگ‌ را‌ چاپ‌ كند.‌ ماشين‌ رول‌ با‌ عرض‌ ثابت‌ مي‌تواند‌ بر‌ رول‌ كاغذي‌ با‌ عرض‌ دو‌ برابر‌ يك‌ برگ‌ كامل‌ روزنامه‌ چاپ‌ كند.‌ چنين‌ ماشيني‌ با‌ وجود‌ چهار‌ ريل‌ كاغذ‌ مي‌تواند‌ روزنامه‌ 64‌ صفحه‌اي‌ را‌ چاپ‌ كند.‌ اين‌ ماشين‌ها‌ اغلب‌ داراي‌ خشك‌كن‌ حرارتي‌ براي‌ يك‌ يا‌ دو‌ رول‌ كاغذ‌ ‌ هستند‌ تا‌ بتوانند‌ به‌ صورت‌ نيمه‌تجاري‌

‌(semi-commercial) عمل‌ كرده‌ و‌ جلد‌ را‌ با‌ كيفيت‌ بالاتري‌ چاپ‌ كنند.‌ چنين‌ قابليتي‌ شرايط‌ چاپ‌ مجله‌ در‌ طول‌ روز‌ را‌ كه‌ ماشين‌ فارغ‌ از‌ چاپ‌ روزنامه‌ است‌ فراهم‌ مي‌كند.

14-‌ ‌ اجزاي‌ تشكيل‌ دهنده‌ ماشين‌ افست‌ رول‌ هيت‌ست‌(heat-set ‌web) كدامند؟‌

ماشين‌هاي‌ افست‌ رول‌ حرارتي‌ به‌ طور‌ معمول‌ از‌ تعداد‌ زيادي‌ برج‌هاي‌ چاپ‌ لاستيك‌ به‌ لاستيك‌ كه‌ به‌ صورت‌ عمودي‌ آرايش‌ داده‌ شده‌اند‌ تشكيل‌ شده‌ و‌ كاغذ‌ به‌ صورت‌ افقي‌ از‌ ميان‌ آنها‌ عبور‌ مي‌كند.‌ اجزاي‌ اصلي‌ ماشين‌ افست‌ حرارتي‌ از‌ اين‌ قرارند:‌

‌-‌ ريل‌ استند‌ يا‌ پايه‌ رول‌ كاغذ‌(reelstand) ،‌ كه‌ بازشدن‌ رول‌ را‌ كنترل‌ كرده‌ و‌ تعويض‌ ريل‌ قديمي‌ را‌ با‌ ريل‌ جديد‌ به‌ صورت‌ اتوماتيك‌ انجام‌ مي‌دهد.‌

‌-‌ هدايت‌كننده‌هاي‌ رول‌(web ‌guides) ،‌ كه‌ موقعيت‌ عرضي‌ رول‌ را‌ نظارت‌ و‌ كنترل‌ مي‌كنند.‌ يكي‌ از‌ آنها‌ قبل‌ از‌ برج‌هاي‌ چاپ‌ و‌ ديگري‌ بعد‌ از‌ برج‌ خشك‌كن‌ و‌ قبل‌ از‌ تاكن‌ قرار‌ دارد.‌

‌-‌ ‌ بخش‌ كنترل‌ كشش‌ تغذيه‌

(infeed ‌metering)،‌ كه‌ از‌ تعداد‌ زيادي‌ نوردهاي‌ ظريف‌ كه‌ سرعت‌ بالايي‌ دارند‌ ‌ تشكيل‌ شده‌ است‌ و‌ كشش‌ كاغذي‌ را‌ كه‌ وارد‌ برج‌هاي‌ چاپ‌ مي‌شود‌ كنترل‌ مي‌كند.‌

‌-‌ خشك‌ كن‌(dryer) ،‌ كه‌ با‌ هواي‌ گرم‌ پر‌ فشار‌ كار‌ مي‌كند.‌ نوع‌ طراحي‌ خشك‌كن‌ بر‌ سرعت‌ ماشين‌ تاثير‌ مي‌گذارد.‌

‌-‌ نوردهاي‌ خنك‌كننده‌(chill ‌roles) ،‌ كه‌ از‌ درون‌ با‌ آب‌ خنك‌ مي‌شوند‌ و‌ سرعتشان‌ قابل‌ تنظيم‌ است.‌ وظيفه‌ نوردهاي‌ خنك‌ كننده‌ تثبيت‌ مركب‌ بر‌ روي‌ كاغذ‌ با‌ سرد‌ كردن‌ كاغذ‌ و‌ كنترل‌ كشش‌ كاغذ‌ از‌ برج‌هاي‌ چاپ‌ تا‌ انتهاي‌ خشك‌كن‌ است.‌

‌-‌ انتقال‌ دهنده‌ سيليكونsilicone )

 ‌applicator) ،‌ از‌ دو‌ نورد‌ تشكيل‌ شده‌ است‌ كه‌ مخلوطي‌ از‌ آب‌ و‌ سيليكون‌ را‌ به‌ رول‌ چاپ‌ شده‌ مي‌رسانند.‌ اين‌ نوردها‌ رطوبتي‌ را‌ كه‌ توسط‌ خشك‌كن‌ از‌ كاغذ‌ جذب‌ شده‌ به‌ آن‌ بازمي‌گرداند‌ و‌ سبب‌ حركت‌ روانتر‌ كاغذ‌ و‌ جلوگيري‌ از‌ سايه‌ انداختن‌ روي‌ آن‌ مي‌شود.‌

‌-‌ برخي‌ از‌ ماشين‌ها‌ داراي‌ سيستم‌‌هاي‌ مرطوب‌ كننده‌ مجدد‌ كاغذ‌ هستند.‌ اين‌ تكنولوژي‌ با‌ رساندن‌ رطوبت‌ كنترل‌ شده‌اي‌ به‌ كاغذ،‌ از‌ موج‌ دار‌ شدن‌ آن‌ و‌ تغييرات‌ احتمالي‌ در‌ ابعاد‌ كاغذ‌ جلوگيري‌ مي‌كند.‌

‌-‌ ‌ تاكني‌(Folder) ،‌ كه‌ وظيفه‌ برش‌ و‌ تا‌كردن‌ رول‌ به‌ فرم‌هاي‌ كوچكتر‌ را‌ بر‌ عهده‌ دارد.‌ يك‌ تاكن‌ به‌ تنهايي‌ قادر‌ به‌ توليد‌ دامنه‌ وسيعي‌ از‌ محصولات‌ تا‌ خورده‌ مي‌باشد.‌

‌-‌ ‌ برخي‌ از‌ ماشين‌ها‌ داراي‌ بخش‌ ورق‌ كن‌‌(sheeter)  كاغذ‌ نيز‌ هستند.‌

15-‌ ‌ افست‌ رول‌ هيت‌ست‌ ‌ بيشتر‌ براي‌ توليد‌ چه‌ محصولاتي‌ با‌ چه‌ قطعي‌ به‌ كار‌ مي‌رود؟

افست‌ رول‌ هيت‌ست‌ معمولا‌ براي‌ چاپ‌ مجلات،‌ نشريات‌ ادواري،‌ كتاب‌ها،‌ كاتالوگ‌ و‌ كارهاي‌ چاپي‌ تيرا ژ بالا‌ به‌ كار‌ مي‌رود.‌ اندازه‌ قطع‌ ماشين‌هاي‌ رول‌ معمولا‌ بر‌ حسب‌ تعداد‌ صفحات‌ 4‌‌A كه‌ ماشين‌ در‌ يك‌ چاپ‌ مي‌تواند‌ توليد‌ كند‌ تعيين‌ مي‌شود.‌

16-‌ ‌ سيستم‌ لترپرس‌ چگونه‌ كار‌ مي‌كند‌ و‌ چه‌ مزايايي‌ دارد؟

چاپ‌ لترپرس‌ قديمي‌ترين‌ روش‌ چاپي‌ است‌ و‌ استفاده‌ از‌ آن‌ به‌ زمان‌ گوتنبرگ‌ بر‌مي‌گردد.‌ در‌ اين‌ روش‌ از‌ سطحي‌ سخت،‌ فلزي‌ يا‌ فوتوپليمر‌ به‌ عنوان‌ فرم‌ چاپ‌‌(master)  استفاده‌ مي‌شود‌ كه‌ در‌ آن‌ قسمت‌هاي‌ تصويردار‌ نسبت‌ به‌ بقيه‌ سطح‌‌ فرم‌ چاپ‌ برجسته‌اند.‌ سطح‌ اين‌ پليت‌ به‌ مركبي‌ با‌ ويسكوزيته‌ بالا‌ آغشته‌ شده‌ و‌ سپس‌ تصاوير‌ با‌ كمك‌ فشار‌ به‌ سطح‌ بستر‌ چاپي‌ منتقل‌ مي‌شوند.‌ در‌ حقيقت‌ وجه‌ تمايز‌ لترپرس‌ مدرن‌ با‌ فلكسوگرافي‌ در‌ سختي‌ پليت،‌ خواص‌ مركب‌ و‌ نوع‌ سيستم‌ مركب‌ رساني‌ اين‌ روش‌ است.

مزاياي‌ اصلي‌ چاپ‌ لترپرس‌ در‌ موارد‌ زير‌ خلاصه‌ مي‌شود:‌

‌-‌ ‌ خوانا‌ بودن‌ متون‌ حتي‌ روي‌ كاغذهاي‌ بدون‌ پوشش‌uncoated) )

‌-‌ پايين‌ بودن‌ باطله‌ كار‌ حتي‌ با‌ وجود‌ توقف‌هاي‌ مكرر‌ در‌ ضمن‌ چاپ‌

ولي‌ دراين‌ روش‌ محدوديت‌هايي‌ نيز‌ وجود‌ دارد‌ و‌ از‌ جمله:

‌-‌ ‌ هزينه‌ تهيه‌ پليت‌‌ لترپرس‌ به‌ نسبت‌ زياد‌ است.

‌-‌ ‌ كيفيت‌ چاپ‌ نوانس‌هاي‌ رنگي‌ در‌ مقايسه‌ با‌ چاپ‌ افست‌ بسيار‌ ضعيف‌ است‌ كه‌ از‌ درشت‌ بودن‌ ترام‌ ها‌ در‌ اين‌ روش‌ ناشي‌ مي‌شود.‌

‌-‌ ‌ سرعت‌ چاپ‌ نيز‌ نسبت‌ به‌ افست‌ پايين‌ است.‌

17-‌ ‌ پليت‌ هاي‌ لترپرس‌ از‌ چه‌ جنسي‌ ساخته‌ شده‌ ‌ و‌ به‌ چه‌ روشي‌ تهيه‌ مي‌شوند؟‌

با‌ اينكه‌ هنوز‌ از‌ پليت‌هاي‌ فلزي‌ براي‌ چاپ‌ لترپرس‌ استفاده‌ مي‌شود‌ اما‌ استفاده‌ از‌ پليت‌هاي‌ فتوپليمري‌ متداولتر‌ است‌ كه‌ تفاوت‌ اساسي‌ اين‌ پليت‌ها‌ با‌ پليت‌هاي‌ چاپ‌ فلكسو‌ در‌ سخت‌تر‌ بودن‌ آنهاست.‌ براي‌ تهيه‌ پليت‌ فوتوپليمري،‌ اشعه‌ فرابنفش‌ را‌ از‌ طريق‌ يك‌ فيلم‌ نگاتيو‌ واسط‌ به‌ پليت‌ تابانده‌ و‌ در‌ نهايت‌ با‌ ظهور‌ و‌ شستشو،‌‌ پليت‌ نهايي‌ توليد‌ مي‌شود.‌ ‌ از‌ جمله‌ اين‌ روش‌ها‌ به‌‌NAPP  و‌‌Nyloprint  مي‌توان‌ اشاره‌ كرد.‌

18-‌ ‌ ماشين‌ هاي‌ لترپرس‌ به‌ طور‌ كلي‌ به‌ چند‌ دسته‌ تقسيم‌ مي‌شوند؟

ماشين‌هاي‌ لترپرس‌ معمولي‌ به‌ سه‌ گروه‌ زير‌ تقسيم‌ مي‌شوند:

‌-‌ ‌ فرم‌ چاپ‌ و‌ سطح‌ چاپ‌شونده‌ هردو‌ روي‌ صفحه‌ تخت‌ قرار‌ دارند‌platen) )

‌-‌ ‌ فرم‌ چاپ‌ روي‌ سطح‌ تخت‌ و‌ سطح‌ چاپ‌شونده‌ روي‌ سيلندر‌ قرار‌ دارد‌flatbed) )

‌-‌ ‌ فرم‌ چاپ‌ و‌ سطح‌ چاپ‌شونده‌ هردو‌ روي‌ سيلندر‌ قرار‌ دارند‌rotary) )

19-‌ ‌ مركب‌ و‌ سيستم‌ مركب‌ ماشين‌ لترپرس‌ چه‌ ويژگي‌ هايي‌ دارند؟

ويسكوزيته‌ بالاي‌ مركب‌ لترپرس‌ و‌ اين‌ واقعيت‌ كه‌ پليت‌هاي‌ سخت‌ به‌ نورد‌ لاستيكي‌ منعطفي‌ جهت‌ انتقال‌ مركب‌ نياز‌ دارند،‌ سبب‌ مي‌شود‌ كه‌ سيستم‌ مركب‌ دهي‌ در‌ ماشين‌ لترپرس‌ مشابه‌ ماشين‌ افست‌ باشد.‌ مركب‌هاي‌ مصرفي‌ مشابه‌ مركب‌‌ افست‌ بوده‌ و‌ در‌ نتيجه‌ روش‌هاي‌ خشك‌ كردن‌ آن‌ نيز‌ مشابه‌ ماشين‌ چاپ‌ افست‌ خواهد‌ بود.‌ 

                        


 

 

پست مرتبط

نظر خود را بگذارید